Tất cả khóa học

Địa điểm
Ngày học
/FINAL%20KHOA%20HOC/Sales%20Audit.jpg

Sales Audit dành cho hàng tiêu dùng

24 - 06 - 2017
/FINAL%20KHOA%20HOC/KPI.png

Phương pháp xây dựng hệ thống BSC - KPI

03 - 06 - 2017
/FINAL%20KHOA%20HOC/FGC.png

Thực hành Facebook Marketing & Google Adwords (cấp tốc)

29 - 07 - 2017
/FINAL%20BANNER/banner%20trang%20chu/icon%20khoa%20hoc/icons-11.png

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

29 - 06 - 2017
/FINAL%20BANNER/banner%20trang%20chu/Nam%202017/Thang%201_2017/icon-DMC.png

Chuyên viên Digital Marketing chuyên nghiệp

27 - 06 - 2017
/FINAL%20BANNER/banner%20trang%20chu/icon%20khoa%20hoc/icons-14.png

Chuyên viên Event chuyên nghiệp

29 - 06 - 2017
/FINAL%20BANNER/banner%20trang%20chu/icon%20khoa%20hoc/icons-20.png

Quản lý bán hàng chuyên nghiệp

29 - 07 - 2017
/FINAL%20BANNER/banner%20trang%20chu/icon%20khoa%20hoc/icons-21.png

Marketing Dược chuyên nghiệp

26 - 06 - 2017
bmg