Tất cả khóa học

Địa điểm
Ngày học
/FINAL%20KHOA%20HOC/Horeca_1.png

Marketing cho Nhà hàng, Khách sạn, Catering (Horeca)

06 - 05 - 2017
/FINAL%20KHOA%20HOC/MT_1.png

Kỹ năng quản lý bán hàng kênh MT

27 - 05 - 2017
/FINAL%20KHOA%20HOC/AOP.png

Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh hàng năm (AOP)

27 - 05 - 2017
/FINAL%20KHOA%20HOC/3P.png

Phương pháp xây dựng hệ thống lương 3P hiệu quả

27 - 05 - 2017
/FINAL%20KHOA%20HOC/KPI.png

Phương pháp xây dựng hệ thống BSC - KPI

20 - 05 - 2017
/FINAL%20BANNER/banner%20trang%20chu/icon%20khoa%20hoc/icons-11.png

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

26 - 05 - 2017
/FINAL%20BANNER/banner%20trang%20chu/Nam%202017/Thang%201_2017/icon-DMC.png

Chuyên viên Digital Marketing chuyên nghiệp

19 - 05 - 2017
/FINAL%20BANNER/banner%20trang%20chu/icon%20khoa%20hoc/icons-19.png

Thực hành Marketing Online trên Google và Facebook

22 - 05 - 2017
/FINAL%20BANNER/banner%20trang%20chu/icon%20khoa%20hoc/icons-12.png

Trade Marketing chuyên nghiệp

22 - 05 - 2017
/FINAL%20BANNER/banner%20trang%20chu/icon%20khoa%20hoc/icons-21.png

Marketing Dược chuyên nghiệp

26 - 05 - 2017
/FINAL%20BANNER/banner%20trang%20chu/icon%20khoa%20hoc/icons-13.png

Giám Đốc Marketing chuyên nghiệp

22 - 04 - 2017
bmg