Ban Kiểm định chất lượng

1 Tiến sĩ Lê Huy An 
Giám đốc Kiểm định Chất lượng Đào tạo Marketing
2 Thạc sĩ Trần Văn Trung
Giám đốc Kiểm định Chất lượng Đào tạo Bán hàng
3 Tiến sĩ Stephan Nalin 
Giám đốc Kiểm định Chất lượng Đào tạo Quảng Cáo
4 Tiến sĩ James Petter Tran
Giám đốc Kiểm định Chất lượng Đào tạo Truyền thông
5 Tiến sĩ Trần Xuân Nghiệp
Giám đốc Kiểm định Chất lượng Đào tạo PR, Event
6 Thạc sĩ Mỹ thuật Nguyễn Đắc Thái 
Giám đốc Kiểm định Chất lượng Đào tạo Thiết kế Sáng tạo
7 Tiến sĩ Phan Vũ Huy Nam
Giám đốc Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo Tài Chính
8 Tiến sĩ Lê Hoàng Giang
Giám đốc Kiểm định chất lượng Đào tạo Kỹ năng mềm – Softskill