Buổi Workshop Trade Marketing tại BMG Business Training

Một số hình ảnh buổi Workshop Trade Marketing – Điểm “G” chiến thắng đang diễn ra tại BMG Business Training.

BMG Business Training