Hình ảnh của khóa HRC08 – “Chuyên Viên Nhân Sự”

Cập nhật không khí buổi học do Giảng viên Lê Ngọc Trâm – hiện đang là Non – medical Healthcare Operation Manager tại MD24 INC. – AZ, USA đứng lớp giảng dạy môn “Xây dựng hệ thống KPI”.

Tìm hiểu thêm về khóa Human Resource