Vietnam Airlines ‘giấu lãi’ tới 136 tỉ đồng và bị kiểm toán đưa ý kiến ngoại trừ

Đã nhiều năm liền Vietnam Airlines bị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến việc hạch toán chênh lệch tỷ giá dẫn tới làm giảm lợi nhuận hàng trăm tỉ đồng, tuy nhiên doanh nghiệp vẫn tiếp tục sử dụng cách hạch toán này.
Tại báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines – Mã: HVN), tổ chức kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã đưa ra ý kiến ngoại trừ. Theo đó:

Trong kì hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2019, Vietnam Airlines đã trích lập chi phí phải trả lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái với số tiền khoảng 170 tỉ đồng dựa trên ước tính của Ban Giám đốc về sự suy giảm giá trị của VND so với các ngoại tệ đến cuối năm 2019.

Deloitte cho rằng việc ghi nhận chi phí phải trả lỗ chênh lệch tỷ giá dự kiến phát sinh trong tương lai là chưa phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 10 cũng như Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

Theo Deloitte, nếu Vietnam Airlines ghi nhận chênh lệch tỷ giá theo các qui định hiện hành, trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 30/6/2019, khoản mục “Chi phí phải trả ngắn hạn” sẽ giảm 170 tỉ đồng và “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” sẽ tăng 136 tỉ đồng.

Đồng thời trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm, chi phí tài chính sẽ giảm tương ứng 170 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế TNDN sẽ tăng 136 tỉ đồng.

Giải trình về ý kiến này, Vietnam Airlines cho biết khoản trích trước lỗ chênh lệch tỷ giá 170 tỉ đồng nói trên được đưa ra dựa trên ước tính của Ban Giám đốc về sự suy giảm giá trị của VND so với các ngoại tệ mạnh (chủ yếu là USD) tại thời điểm 30/6/2019 và tại thời điểm phát hành báo cáo so với thời điểm 31/12/2019. 

Mức giảm cụ thể ước tính khoảng hơn 2% cho cả năm nay. “Phương pháp ước tính này được thống kê nhiều năm và Vietnam Airlines xét thấy là hợp lí và phù hợp giữa kết quả sản xuất kinh doanh giữa niên độ với cả năm”, bản giải trình khẳng định.

Vietnam Airlines đã trích trước số chênh lệch tỷ giá đánh giá số dư cuối kì từ báo cáo tài chính bán niên năm 2016 và các công ty kiểm toán độc lập cũng đã đưa ý kiến ngoại trừ như trên.

Cụ thể, báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2018 của Vietnam Airlines cũng bị tổ chức kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán KPMG đưa ra ý kiến ngoại trừ vì cách hạch toán chênh lệch tỷ giá như trên.

Theo KPMG, nếu Vietnam Airlines hạch toán đúng, chi phí tài chính hợp nhất nửa đầu năm 2018 sẽ giảm 420,6 tỉ đồng và lãi sau thuế sẽ tăng 336,5 tỉ đồng.

Với nửa đầu năm 2017, kiểm toán độc lập cho rằng nếu Vietnam Airlines hạch toán đúng chênh lệch tỷ giá thì lợi nhuận sau thuế sẽ tăng 565,5 tỉ đồng. 

Tình hình doanh Templatesthu, lợi nhuận không đổi sau kiểm toán

Sau soát xét, lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 của Vietnam Airlines là 1.381 tỉ đồng, không đổi so với trước soát xét và giảm 130 tỉ đồng (8,6%) so với cùng kì năm ngoái.

Doanh thu thuần hợp nhất 6 tháng sau soát xét đạt 49.676 tỉ đồng, cũng không đổi so với trước soát xét và tăng 4,5% so với cùng kì năm 2018.

Các chỉ tiêu doanh thu, chi phí hợp nhất 6 tháng khác của Vietnam Airlines cũng không thay đổi sau soát xét

Chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất sau soát xét của Vietnam Airlines Nửa đầu năm 2019 Tăng/giảm so với cùng kì
Doanh thu thuần 49.676 4,50%
Lợi nhuận gộp 6.452 -3,50%
Doanh thu HĐ tài chính 613 -23,80%
Chi phí tài chính 1.544 -26,30%
Lãi/Lỗ trong cty liên doanh liên kết -42 -28,30%
Chi phí bán hàng 2.784 7,40%
Chi phí quản lí DN 1.287 15,00%
Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh 1.407 -13,40%
Lợi nhuận khác 379 63,70%
Lợi nhuận trước thuế 1.786 -3,70%
Lợi nhuận sau thuế 1.381 -8,60%
Lợi nhuận sau thuế cty mẹ 1.276 -6,30%

nguồn: sưu tầm

Đánh giá bài viết!