Hùynh Nam Hưng

Tôi thấy cơ sở vật chất phục vụ cho việc học tập cho học viên tại trường BMG rất tốt. Chương trình học tập phù hợp và mang tính thực tế nhiều hơn lý thuyết.


Cảm nhận học viên