Mỹ Phượng

Điều làm tôi cảm thấy rất vui khi tham gia chương trình học tại đây ngoài chương trình học PR là cơ sở vật chất tốt và sự nhiệt tình hổ trợ của Phòng Giáo vụ….

Đánh giá bài viết!

Cảm nhận học viên