Nguyễn Phạm Đình Thọ – APM 84

Theo tôi, khóa học tại BMG đã tạo nên môi trường thực tiễn rất hay và bổ ích, mang lại nhiều giá trị kinh nghiệm quý báu trong công việc của tôi sau này

Đánh giá bài viết!

Cảm nhận học viên