Nguyễn Thị Hồng Mơ

Những suy nghĩ và câu hỏi của tôi được giảng viên BMG trả lời một cách thật đơn giản và dễ áp dụng. Với cách giảng và ví dụ minh hoạ thực tiễn, bây giờ tôi không còn ngại nữa khi nộp đơn vào môi trường làm việc chuyên nghiệp.


Cảm nhận học viên