Nguyễn Thị Huyền

BMG có sự quan tâm đến học viên và có nhiều hỗ trợ trong quá trình học. Tổ chức có kỹ luật. Phòng học và số lượng học viên vừa chuẩn cho 1 lớp học, mọi người trong lớp làm việc theo nhóm, dễ dàng trao đổi và chia sẻ kiến thức với nhau.


Cảm nhận học viên