Trần Thị Như Hạnh

Tuy mới chỉ qua bốn tuần đầu của khóa học Marketing, nhưng tôi đánh giá khóa học này tốt . Tôi đã học hỏi được nhiều kiến thức hay ở đây. Giảng viên và các anh chị phòng giáo vụ rất nhiệt tình, hòa đồng với học viên.


Cảm nhận học viên