Ban điều hành

1 Tiến sĩ John Martino
Chủ tịch Danh dự – Cố vấn cao cấp
Chuyên ngành Tư vấn Quản lý
2 Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiển
Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập – cố vấn cao cấp
Chuyên ngành Phát triển Giáo dục
3 Tiến sĩ David Madison
Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập – cố vấn cao cấp
Chuyên ngành Tư vấn, Đào tạo
4 Tiến sĩ Võ Chí Hiếu
Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập – cố vấn cao cấp
Chuyên ngành Phát triển Giáo dục
5 Thạc sĩ Nguyễn Thanh Tân
Viện Trưởng Viện Quản trị Quốc tế – cố vấn cao cấp
Chuyên ngành Tư vấn, Đào tạo
6 Ông Lê Văn Sáu
Thành viên Hội đồng Quản trị
Chuyên ngành Quản lý Kinh doanh
7 Bà Nguyễn Thị Thanh Hải
Tổng Giám Đốc
8 Bà Nguyễn Huỳnh Mai Hương
Trưởng Phòng Huấn luyện Doanh nghiệp
9 Bà Hà Thị Xuân Hải
Trưởng phòng Giáo vụ
10 Bà Nguyễn Thu Quỳnh
Trưởng phòng Chăm sóc Học viên
11 Bà La Thị Minh Phương
Phụ trách Tài chính
Ban điều hành
4.7 (94.29%) 7 votes