Khoá học Địa điểmNgày khai giảngCa họcNgày họcThời lượngTuyển sinhHọc phí

Marketing

Giải pháp Marketing cho kênh Retail Pharmacy BMG Business Training28/03/2020Cả ngàyT7 - CN2 ngày Đăng ký ngay 3,000,000 VNĐ
Pharmaceutical Marketing BMG Business Training31/03/2020Tối3-5-74 Tháng Đăng ký ngay 18,000,000 VNĐ
Chuyên Viên Marketing Chuyên Nghiệp BMG Business Training29/02/2020Tối3-5-73 Tháng Đăng ký ngay 17,000,000 VNĐ
Advanced Strategic Marketing BMG Business Training06/01/2020Tối2-4-62,5 Tháng Đăng ký ngay 10,000,000 VNĐ
Digital Marketing Tools BMG Business Training12/02/2020Tối2-4-622 Buổi Đăng ký ngay 12,000,000 VNĐ
Digital Marketing Plan BMG Business Training28/02/2020Tối2-4-620 Buổi Đăng ký ngay 8,000,000 VNĐ

Digital Marketing

Giải pháp Marketing cho kênh Retail Pharmacy BMG Business Training28/03/2020Cả ngàyT7 - CN2 ngày Đăng ký ngay 3,000,000 VNĐ
Pharmaceutical Marketing BMG Business Training31/03/2020Tối3-5-74 Tháng Đăng ký ngay 18,000,000 VNĐ
Chuyên Viên Marketing Chuyên Nghiệp BMG Business Training29/02/2020Tối3-5-73 Tháng Đăng ký ngay 17,000,000 VNĐ
Advanced Strategic Marketing BMG Business Training06/01/2020Tối2-4-62,5 Tháng Đăng ký ngay 10,000,000 VNĐ
Digital Marketing Tools BMG Business Training12/02/2020Tối2-4-622 Buổi Đăng ký ngay 12,000,000 VNĐ
Digital Marketing Plan BMG Business Training28/02/2020Tối2-4-620 Buổi Đăng ký ngay 8,000,000 VNĐ
Digital Marketing Strategy BMG Business Training07/03/2020Tối3-5-71,5 Tháng Đăng ký ngay 10,000,000 VNĐ
Powerful SEO Practice BMG Business Training07/03/2020Tối3-5-73 tháng Đăng ký ngay 15,000,000 VNĐ

Marketing Dược

Giải pháp Marketing cho kênh Retail Pharmacy BMG Business Training28/03/2020Cả ngàyT7 - CN2 ngày Đăng ký ngay 3,000,000 VNĐ
Pharmaceutical Marketing BMG Business Training31/03/2020Tối3-5-74 Tháng Đăng ký ngay 18,000,000 VNĐ

Nhân Sự

Human Resource – Chuyên Viên Nhân Sự BMG Business Training26/02/2020Tối2-4-620 Buổi Đăng ký ngay 12,000,000 VNĐ
Phương pháp Xây dựng Hệ thống BSC – KPI BMG Business Training04/03/2020Tối2-4-63 buổi Đăng ký ngay 3,000,000 VNĐ
Thực hành làm BHXH BMG Business Training30/12/2019Tối2-4-62 Buổi Đăng ký ngay 1,500,000 VNĐ
Tuyển dụng & Đào tạo hiệu quả BMG Business Training19/02/2020Tối2-4-66 Buổi Đăng ký ngay 3,500,000 VNĐ
C&B – Chính sách Lương Thưởng BMG Business Training05/02/2020Tối2-4-66 Buổi Đăng ký ngay 3,500,000 VNĐ
Phương pháp Xây dựng Hệ thống Lương 3P BMG Business Training15/02/2020Cả ngàyT7 - CN2 ngày Đăng ký ngay 3,500,000 VNĐ
Phương pháp Xây dựng Văn hóa DN BMG Business Training15/02/2020Cả ngàyT7 - CN2 ngày Đăng ký ngay 3,000,000 VNĐ
Xây dựng Hệ thống Đánh giá Năng lực BMG Business Training15/02/2020TốiT7 - CN2 ngày Đăng ký ngay 3,000,000 VNĐ