GV Lê Kim Tú

Giám Đốc Điều Hành tại Công ty SX-TM RẠNG ĐÔNG (RANDO)