ThS. Bùi Hoàng Ngọc Diễm

Coach Bùi Hoàng Ngọc Diễm (Stephanie) có 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhân sự, với hơn 10 năm ở vai trò Quản lý Nguồn Nhân Lực và đảm trách công việc đào tạo tại các công ty Bán lẻ, Sản xuất và Công nghệ cao, nổi bật ở các chương trình và quản lý dự án

  • Icome – Công ty Tư vấn và Đào tạo – Nhà sáng lập và Huấn luyện
  • Digitech – IT – Cố vấn Nhân sự
  • MetroMart – Chuỗi Siêu thị – Giám đốc Nhân sự
  • NextG Solutions – IT – Cố vấn Nhân sự
  • Khai vấn nghề nghiệp + Cuộc sống
  • Thạc sĩ Quản trị Nhân lực trường Rome Business School
  • Chứng chỉ Tham vấn Nghề nghiệp tại UNTITY