Huỳnh Trung Tín

Tuy phòng học không rộng lắm nhưng tôi rất hài lòng về cách thức tiếp cận học viên rất nhiệt tình của giảng viên cũng như những nhân viên của BMG.

Đánh giá bài viết!

Cảm nhận học viên