Huỳnh Trung Tín

Tuy phòng học không rộng lắm nhưng tôi rất hài lòng về cách thức tiếp cận học viên rất nhiệt tình của giảng viên cũng như những nhân viên của BMG.


Cảm nhận học viên