Nguyễn Quốc Tuấn

Nhìn chung khóa học Quản lý bán hàng chuyên nghiệp mang tính thực tiễn cao, đã hỗ trợ và bổ sung kiến thức giúp ích cho công việc hiện tại của tôi. Càng học tôi càng tiếp thu những kiến thức rất thú vị, thiết thực.


Cảm nhận học viên