Vũ Nguyễn Thảo Ly

Tôi rất thích khi đã tham gia học khóa học Marketing ứng dụng tại BMG, nhờ khóa học mà tôi có kiến thức sâu hơn và hiểu hơn về Marketing, điều đó giúp cho tôi tự tin hơn khi làm về marketing.


Cảm nhận học viên