Đặng Trần Lê Vũ

Sau một thời gian tìm hiểu và lựa chọn ở một số trung tâm, tôi nghĩ tôi đã quyết định đúng khi đầu tư thời gian học tập và chi phí lớp học PR tại BMG…

Đánh giá bài viết!

Cảm nhận học viên