Hồ Công Quốc Hùng

Môi trường học tập tại BMG tôi cảm thấy rất hài lòng và tin rằng với kiến thức PR tại đây sẽ hổ trợ một phần cho chuyên ngành Quản trị Kinh doanh ở Saigon Tech


Cảm nhận học viên